•  

    Tokyo-to, Shinjuku-ku, Hyakunin-Cho 2-4-10 Fliz Bld 2F.